Select Page

Khi bạn cảm thấy mọi thứ dường như đang chống lại mình, hãy nhớ rằng máy bay cất cánh ngược chiều gió, chứ không phải cùng chiều.

Khi bạn cảm thấy mọi thứ dường như đang chống lại mình, hãy nhớ rằng máy bay cất cánh ngược chiều gió, chứ không phải cùng chiều.

Khi bạn cảm thấy mọi thứ
Dường như đang chống lại mình, hãy nhớ rằng máy bay cất cánh ngược chiều gió, chứ không phải cùng chiều.

Facebook comments