Select Page

Không phải ai trong chúng ta cũng làm được chuyện lớn, nhưng chúng ta có thể làm những việc nhỏ với một tình yêu vĩ đại

Không phải ai trong chúng ta cũng làm được chuyện lớn, nhưng chúng ta có thể làm những việc nhỏ với một tình yêu vĩ đại

Không phải ai trong chúng ta cũng làm được chuyện lớn, nhưng chúng ta có thể làm những việc nhỏ với một tình yêu vĩ đại

Facebook comments