Select Page
Bền bỉ như con khỉ

Bền bỉ như con khỉ

Bền bỉ như con khỉ  câu chuyện mà thầy tôi Nguyễn Vĩnh Cường đã nói đến sự kiên trì bền bỉ của một con khỉ khi nó quyết định làm một việc! Câu chuyện như sau: Có một con khỉ một hôm nó thèm uống bia, nó nghĩ rằng mình cần phải mang một thứ gì đó để đi đổi lấy bia. vậy...