Select Page
Bạn đang sống hay đang tồn tại?

Bạn đang sống hay đang tồn tại?

Hãy tưởng tượng cuộc đời bạn là một cỗ xe Nếu bạn cứ cố tình thắng phanh và đợi phải có ai đó húc vào phía sau bạn mới chịu nhả phanh ra và tiến theo quán tính của cú hích ấy thì bạn đi được bao xa? Hãy tự nhấn ga nào! Không có một sức mạnh nào mạnh bằng sức mạnh nội...