Select Page

Người khôn ngoan nhìn đời bằng một con mắt, con mắt còn lại họ nhìn lại chính mình

Người khôn ngoan nhìn đời bằng một con mắt, con mắt còn lại họ nhìn lại chính mình

Người khôn ngoan nhìn đời bằng một con mắt, con mắt còn lại họ nhìn lại chính mình

Facebook comments