Select Page

Hãy sống như một ly nước, chứa đầy những sự tử tế và tốt đẹp, để mỗi khi cuộc đời va đập vào bạn, đó là lúc để những phẩm chất tốt đẹp đó có cơ hội được loan toả

Hãy sống như một ly nước, chứa đầy những sự tử tế và tốt đẹp, để mỗi khi cuộc đời va đập vào bạn, đó là lúc để những phẩm chất tốt đẹp đó có cơ hội được loan toả

Hãy sống như một ly nước, chứa đầy những sự tử tế và tốt đẹp, để mỗi khi cuộc đời va đập vào bạn, đó là lúc để những phẩm chất tốt đẹp đó có cơ hội được loan toả

Facebook comments