Select Page

Hai mươi năm sau bạn sẽ thấy thất vọng về những thứ mình chưa làm hơn là những điều đã làm. Thế nên hãy cởi nút dây thừng. Lái con thuyền ra khỏi bến cảng an toàn. Căng buồm đón gió. Tìm tòi. Ước mơ. Khám phá.

Hai mươi năm sau bạn sẽ thấy thất vọng về những thứ mình chưa làm hơn là những điều đã làm. Thế nên hãy cởi nút dây thừng. Lái con thuyền ra khỏi bến cảng an toàn. Căng buồm đón gió. Tìm tòi. Ước mơ. Khám phá.

Hai mươi năm sau bạn sẽ thấy thất vọng về những thứ mình chưa làm hơn là
Những điều đã làm. Thế nên hãy cởi nút dây thừng. Lái con thuyền ra khỏi bến cảng an toàn. Căng buồm đón gió.
Tìm tòi. Ước mơ. Khám phá.

Facebook comments